Stadgar för
Findus Veteranförening

Stadgar

 

§ 1   Syfte

Findus Veteranförening, som är en ideell förening, har som syfte att vårda och vidareutveckla den speciella anda av kamratskap och samhörighet som bidrog till utvecklingen av företaget Findus och dess varumärke präglat av entreprenörsanda och gedigen kvalité.

 

§ 2  Hemvist

Föreningen har sin hemvist i föreningens lokal "Veteranum" i Findus huvudkontor i Bjuv.

 

§ 3  Medlemskap

Samtliga medarbetare samt före detta medarbetare inom Findus och dess dotterbolag kan bli medlem.

Medlem i den gamla föreningen Marabou-Findus Veteranförening äger också rätt att vara medlem i Findus Veteranförening.

Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningen, kan på förslag av årsmötet utses till hedersmedlem och är då avgiftsbefriad.

 

§ 4  Medlemsavgift

För att täcka kostnaderna för föreningens verksamhet uttages en årsavgift. Årsavgiften fastställs på årsmötet.

Föreningen skall ställa sig positiv till att olika donationer och bidrag tillförs föreningen.

 

§ 5  Verksamhet

Föreningen fyller sitt syfte genom att t ex:

-          anordna en Findus Veteranföreningsträff varje år i samband med årsmötet

-          arrangera möten med anförande, samtal, visning av bilder och filmer samt annat historiskt material

-          verka för att medlemmarna får information om Findus fortsatta verksamhet

-          föra matrikel och distribuera till medlemmarna

-          hedra medlemmar vid särskilda bemärkelsedagar och vid bortgång

-          ordna resor, gärna till platser med anknytning till Findus verksamhet

-          förvalta och vårda de dokument, foto, föremål, ritningar etc. som Findus och föreningens medlemmar ställer till föreningen förfogande  i syfte  att dokumentera Findus utveckling och historia

-          Vårda och utveckla historiecentrum "Veteranum"

 

§ 6  Ledning

Styrelsen leder föreningens verksamhet.

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter. Samtliga väljs på 2 år av årsmötet.

Ordförande väljs av årsmötet.

Kassör, sekreterare och ansvarig för historiecentrum Veteranum utses av styrelsen inom sig.

Ledamöter väljs växelvis vartannat år. 

Styrelsen är beslutsmässig då 4 ledamöter är närvarande

Föreningen tecknas, förutom av beslutsmässig styrelse, av ordförande och kassör var för sig

Till styrelsen kan adjungeras medlem vid speciella tillfällen

Valberedning väljs på varje årsmöte och består av 3 medlemmar, varav en är sammankallande

Revisorer väljs av årsmötet och utgörs av 2 ordinarie samt 2 suppleanter.

Ordinarie revisorer väljs på 2 år, en det ena året och en det andra. Suppleanterna väljs på 1 år

 

§ 7  Medlemsträffar

Kallelse till medlemsträff skickas av styrelsen via brev eller e-post.

 

§ 8  Årsmöte

Föreningens verksamhet följer kalenderåret. Årsmöte hålls före maj månads utgång.

Kallelse utsändes senast 3 veckor före mötet.

Medlem som önskar en fråga behandlad på årsmötet, skall skriftligen meddela styrelsen detta före mars månads utgång.

 

§ 9  Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan ske efter beslut med två tredjedelars majoritet av de närvarande vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte.

 

§ 10  Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligt.

Medlem som ej erlagt årsavgift efter påminnelse, anses ha utträtt ur föreningen.

 

§ 11  Föreningens upplösande

Föreningen kan upplösas efter beslut med två tredjedelars majoritet av de närvarande vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte.

Ekonomiska tillgångar tillfaller välgörande ändamål som upplösande årsmöte beslutar.

Arkivmaterial lämnas till Findus Centralarkiv och, om möjligt, kopior till Föreningen Gamla Bjuf.

 

 

Reviderade stadgar  antogs vid Findus Veteranförenings

årsmöte 2016-04-17 samt vid medlemsmöte...............................